Your address will show here +12 34 56 78

Istoric

 • Text Hover
1990
Un nou început: Andrei Pleșu-Ministru al Culturii, Andrei Șerban-director al Teatrului Naţional București, Horia Bernea director al Muzeului Ţăranului Român. Se înfiinţează UNITER – Uniunea Teatrală din România, iniţiator și organizator principal al Festivalului Naţional de Teatru și al Galei UNITER. Este înfiinţată Fundaţia Culturală Română, devenită ulterior (2003) Institutul Cultural Român.
 • Text Hover
1990
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) funcţionează ca persoană juridică apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, pe baza Statutului aprobat în Adunarea Generală de Constituire din 19 martie 1990, modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 28 mai 1992, a Adunării Generale Extraordinare din 25 septembrie 1998 și a Adunării Generale din 30 octombrie 2008, continuând tradiţia Asociaţiei Bibliotecarilor fondată în anul 1990.
 • Text Hover
1991
Asociaţia Editorilor din România (AER) a fost fondată în 1991 şi este principala asociaţie profesională a editorilor de carte din România, care reuneşte editori din toate domeniile de interes cultural. Asociaţia Editorilor din România îşi propune în mod special să promoveze lectura de carte de calitate şi scrisul, să uşureze accesul cititorilor la carte din punct de vedere material şi informaţional contribuind astfel la o liberă circulaţie a ideilor, precum şi la integrarea culturii şi limbii române în circuitul mondial de valori. Asociația Editorilor din România se află sub egida Federației Editorilor din România, care este membră FEP (Federation of European Publishers).
 • Text Hover
1992
Este înființat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), o autoritate publică autonomă însărcinată cu apărarea interesului public în domeniul serviciilor de programe audiovizuale (radio, televiziune). CNA este subordonat Parlamentului României, căruia îi prezintă un raport anual și care numește cei 11 membri ai consiliului pe mandate de câte 6 ani. Misiunea sa, definită în Legea nr. 48/1992, a fost concepută şi determinată de apariţia şi dezvoltarea unei pieţe libere a audiovizualului. Necesitatea unui nou cadru legislativ s-a concretizat prin adoptarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.
 • Text Hover
1993
Asociația Scriitorilor Profesioniști din România (ASPRO) a luat ființă în anul 1993 la inițiativa unor scriitori români (cu precădere din generația anilor ’80, dar nu numai), sub conducerea prozatorului Mircea Nedelciu și a criticului și istoricului literar Ion Bogdan Lefter, ca o alternativă la unica formă de asociere a scriitorilor din România de la acea dată (Uniunea Scriitorilor din România – USR).
Competiția între USR și ASPRO s-a înăsprit din 1995. USR și-a susținut drepturile stipulate în Statut, ca succesoare a Societății Scriitorilor Români, înscriindu-se, la 31 martie 1995, în registrul persoanelor juridice de la Judecătoria Sectorului 1 București. În data de 31 mai, ASPRO a înaintat aceleiași instanțe o cerere de intervenție în interes propriu care a fost însă respinsă. La 7 aprilie, Consiliul de conducere a chemat membrii organizației să opteze până în 30 aprilie între USR, ASPRO, „Costache Negri” sau alte organizații de breaslă, dar ulterior nu a luat nicio măsură împotriva celor înscriși în două instituții concurente. Între USR și ASPRO au avut loc și alte confruntări în instanță (27 iulie 1995, 3 iulie 1996). Concluziile juridice oficiale au întărit clauza din Statutul US, după care fiecare scriitor are dreptul de a-și alege breasla scriitoricească, dar fără ca adeziunea la ASPRO să afecteze „interesele economice ale Uniunii”.
 • Text Hover
1994
Uniunea Editorilor din România (UER) se înființează în 1994 sub denumirea de Asociaţia Editurilor cu profil Pedagogic. Ea reunește importante editori românești, care produc și comercializează carte școlară și universitară, literatură română și universală, carte pentru copii, lucrări pentru orizontul educațional și cultural, carte de învățătură adresată tuturor vârstelor. Uniunea s-a făcut cunoscută publicului larg mai ales prin demersurile privind asigurarea calității manualelor şcolare, dar şi ca Secţie Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). În cadrul UER funcționează Centrul Naţional „Proedit” de formare a personalului din sectorul editorial şi din domeniile adiacente.
 • Text Hover
1995
În acest an se înfiinţează Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori (ANUC), ONG creat cu scopul de a înlesni dialogul dintre artiștii profesioniști și factorii decizionali și din administraţie, la nivel naţional și internaţional, dintre propriile lor forme de asociere și dintre acestea și structuri similare la nivel internaţional.
 • Text Hover
1996 – 1999
ANUC contribuie la formularea și modificările aduse legii cu privire la timbrul cultural (Legea 35/1994), legii asistenţei sociale pentru artiștii profesioniști, legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe (Legea 8/1996) și înfiinţării Fondului Cultural Naţional (Ordonanţa de Guvern 277/1999).
 • Text Hover
1996
Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, având ca obiect principal de activitate colectarea şi repartizarea drepturilor a caror gestiune le este încredinţată de către titulari. Acestea se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociatiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996. (art. 124 şi 125 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

• Apare Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) are ca misiune promovarea unei protecţii şi a unei utilizări eficace a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în România. Este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiintifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. Oficiul este coordonat metodologic de Ministrul Culturii, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului se asigură integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. (H.G. nr. 401/2006, art. 1, coroborat cu art. 137 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

• Retransmiterea prin cablu: titularii de drepturi beneficiază de dreptul patrimonial distinct şi exclusiv de a autoriza sau interzice utilizarea prin retransmiterea prin cablu a operelor lor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe. (art. 13 lit. h), art. 98 alin. (1) lit. i), art. 105 alin. (1) lit.h) şi art. 1063 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

• Reproducere pe fonograme și pe videograme: titularii de drepturi au dreptul de a autoriza sau interzice utilizarea operelor acestora prin reproducere.(art. 13 lit. a), art. 98 alin. (1) lit. b) – g1), art. 105 alin. (1) lit. a), art. 1063 alin. (1) lit. a) şi art. 1232 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare).
Prin reproducere, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.(art. 14 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

 • Text Hover
1996 – 2000
Pe durata ministeriatului lui Ion Caramitru este înfiinţat un Consiliu Consultativ în cadrul Ministerului Culturii, cu rolul de a administra consultări regulate cu operatori culturali și experţi externi Ministerului, pentru formularea politicilor publice în domeniul culturii.
 • Text Hover
1997
COPYRO: Prin Decizia Directorului General al ORDA cu nr.8/01.06.1997, Fondul Literar care funcţiona în baza Decretului nr.31/1954 a fost desemnat organism de gestiune colectivă a dreptului de autor având ca principală atribuţie colectarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată. Ulterior, în anul 2005, societatea a fost redenumită COPYRO, când a fost avizat de ORDA şi noul statut al organizaţiei. COPYRO exercită gestiunea colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise. http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=68

• DACIN-SARA: Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual
Societatea Autorilor Români din Audiovizual, gestionează drepturile autorilor români din domeniul audiovizual, fiind avizată să funcţioneze prin Decizia ORDA nr. 1/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 109/02.06.1997.

• UCMR – ADA: Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor gestionează drepturile autorilor de opere muzicale, fiind avizată să funcţioneze prin Decizia ORDA nr. 3/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 5/08.04.1997.

• CREDIDAM: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi
CREDIDAM gestionează drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi funcţionează ca organism de gestiune colectivă începând cu data de 19.09.1996, fiind avizat prin Decizia ORDA nr. 4/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 57 din 04/04/1997.

• • Înfiinţarea Fondului Cinematografic, administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei. Fondul Cinematografic este dedicat asigurării mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice și pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei.

 • Text Hover
1998
Semnarea Declaraţiei comune privind „Statutul creatorilor de artă și artiștilor interpreţi în România”, document adoptat de către Ministerul Culturii din România împreună cu reprezentanţii a opt organizaţii naţionale de creatori profesioniști de artă și cultură.

• UPFR: Uniunea Producătorilor de Fonograme din România gestionează drepturile producătorilor de fonograme, fiind avizată să funcţioneze în baza Deciziei ORDA nr. 5/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 121/23.03.1998.

 • Text Hover
1998 – 2008
Funcţionează Asociaţia ECUMEST, rezultată din Programul ECUMEST. În această perioadă, aceasta realizează numeroase programe, proiecte și activităţi de anvergură europeană în domeniul politicilor culturale, al dezvoltării profesionale, al promovării cooperării culturale internaţionale, al sprijinirii presei culturale, precum și al mobilităţii și creativităţii tinerilor artiști.

• Programul MOSAIC (Managing an Open and Strategic Approach in Culture) al Consiliului Europei. Obiectivele programului au fost de a crea un cadru de schimburi și cooperare între ţările din sud-estul Europei și de a le asista în formularea unor politici culturale care să răspundă nevoilor tranziţiei, să menţină diversitatea culturală, dar și să reformeze și implementeze cadrul legislativ necesar.

 • Text Hover
1999
VISARTA: Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în domeniul Artelor Vizuale gestionează drepturile autorilor din domeniul artelor vizuale, fiind avizată să funcționeze prin Decizia ORDA nr. 8/1999.

• UPFAR-ARGOA: Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual gestionează drepturile producătorilor de opere audiovizuale, fiind avizată să funcționeze prin Decizia ORDA nr. 9/1999 .

 • Text Hover
1999 – 2007
Desfășurarea programului Policies for Culture, program derulat în Europa de Sud-Est, cu scopul de a contribui la eficientizarea politicilor culturale în regiune prin încurajarea unui proces participativ în conceperea, implementarea și evaluarea acestora.
 • Text Hover
2001
Apare Legea nr.544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Text Hover
2003
Revizuirea Constituţiei României prin Legea nr. 429/2003 cu includerea Articolul 33 – Accesul la cultură. Acesta prevede că „(1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii. (2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naţionale și universale nu poate fi îngrădită. (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume”.
Ministerul Culturii și Cultelor lansează, potrivit HG 49/2003, prima licitaţie de proiecte culturale ce vor beneficia de subvenţii de la bugetul de stat, care este deschisă nu doar instituţiilor publice, dar și asociaţiilor, fundaţiilor și altor ONG-uri fără scop lucrativ.
 • Text Hover
2004 – 2005
ECUMEST: organizează Piaţa de dezbateri, menită a contribui la definirea unei strategii de dezvoltare culturală a României pe termen lung, dezbaterile abordând, între altele, aspecte ce priveau finanţarea în cultură și statutul de independent.
 • Text Hover
2005
Se face o propunere de lege privind organizarea si exercitarea profesiei de designer. Este vorba despre reglementarea modului de exercitare a profesiei de designer și constituirea Sociatatii Designerilor Profesioniști din România, ca formă de organizare independentă, nonprofit, autonomă, apolitică și de interes public. Nu este adoptată.
 • Text Hover
2005
Întâlnire între sectorul cultural independent și ministrul culturii. Problemele puse în discuţie de către reprezentanţii sectorului independent: crearea unui departament specializat în Ministerul Culturii și Cultelor, cu buget propriu și personal specializat, pentru sectorul independent; finanţarea pe termen lung (1, 2 sau 4 ani) a programelor propuse de ONG-uri; crearea unui fond de mobilitate pentru operatorii culturali; eliminarea garanţiei de bună execuţie a proiectului de 10%; elaborarea unui statut al artistului. Rezultatele întâlnirii s-au concretizat ulterior în înfiinţarea unui fond de mobilitate, includerea în categoriile de cheltuieli finanţate a chiriilor de spaţii, a salariilor personalului ONG-urilor, sau a cheltuielilor pentru comunicaţii etc., precum și includerea artei contemporane între priorităţile Ministerului Culturii. Un alt lucru câștigat a fost și posibilitatea finanţării directe a proiectelor iniţiate de artiștii independenţi, pierdută ulterior prin modificările legislative.

• Introducerea în Codul Fiscal a prevederii conform căreia persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către un ONG, unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

• Ministerul Culturii înființează Fondul de Mobilitate pentru artiștii independenți care funcționează cu patru sesiuni pe an până în 2009, când este desființat din cauza reducerilor bugetare.

 • Text Hover
2005 – 2006
Se înființează Institutul de Studii și Cercetare în Domeniul Culturii care este independentă de Ministerul Culturii și poate finanța ONG-uri și artiști independenți.
 • Text Hover
2006
ADPFR Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România gestionează drepturile producătorilor de fonograme, fiind avizată să funcționeze prin Decizia ORDA nr. 206/30.06.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 589/07.07.2006.

• Metodologia privind colectarea dreptului de suită este reglementată în baza Protocolului din 28/07/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 18/08/2006 privind colectarea dreptului de suită

 • Text Hover
2008
Apare Ordonanţa 2/2008 cu privire la finanţarea programelor, proiectelor și acţiunilor culturale, care modifică Ordonanţa 51/1998
 • Text Hover
2009
Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional invită operatorii culturali la discuţii: are loc Mitingul breslei creative, iar AltArt pune la dispoziţie platforma online sectorulcultural.info, ca suport complementar de dezbatere între operatori culturali.

• PERGAM: Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice gestionează drepturile autorilor şi editorilor de operă ştiinţifică, fiind constituită ca organism de gestiune colectivă prin Decizia nr. 98/2009 a Directorului general al O.R.D.A. (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 579/20.08.2009).

 • Text Hover
2010
Se propune o lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de artist vizual de către UAP. Proiectul de lege reglementează modul de exercitare a profesiei de artist vizual şi constituirea Societăţii/Ordinului Artistilor Vizuali  din România, ca formă de organizare asociativa bazata pe criterii profesionale, independentă, nonprofit, autonomă, apolitică şi de interes public. Nu este adoptată.
 • Text Hover
2010
Se înfiinţează Coaliţia Sectorului Cultural Independent, reţea de organizaţii culturale neguvernamentale, artiști și manageri culturali care își propune să susţină și să promoveze interesele sectorului cultural independent în relaţie cu autorităţile publice. Coaliţia oferă puncte de vedere, recomandări, realizează analize și sondaje. A intrat în dialog direct cu Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), Institutul Cultural Român (pentru Programul Cantemir) și Ministerul Culturii (și Patrimoniului Naţional), și a contribuit la modificarea Normelor Metodologice de concurs AFCN pentru proiecte culturale în beneficiul operatorilor culturali.
Consiliul de Conducere al ANUC se întâlnește cu premierul Emil Boc și reprezentanţi ai Guvernului cu scopul de a menţine „actul artistic la calitatea și impactul necesare într-o perioadă nefavorabilă pe care o traversează societatea românească”. Sunt discutate diverse măsuri, printre care clarificarea și corelarea unor aspecte privind aplicarea prevederilor OUG 58/2010 privind taxarea veniturilor din drepturi de autor și drepturi conexe și îmbunătăţirea colectării sumelor provenind din timbrele culturale.
 • Text Hover
2011
ARAIEX Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi gestionează drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, fiind avizat să funcționeze prin Decizia ORDA nr. 99/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 501/14.07.2011.
 • Text Hover
2012
Victor Socaciu, deputat PSD înaintează Parlamentului României Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România, respinsă de Parlament.

• OPERA SCRISĂ.RO: Prin decizia Directorului General al ORDA nr. 8/02.02.2012 a fost avizată constituirea şi funcționarea organismului de gestiune colectivă OPERA SCRISA.RO – SOCIETATEA DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR, avand ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise. La înființare, OPERA SCRISA.RO a avut 4 membri fondatori.

• UPVR – Uniunea Producătorilor de Videograme din România gestionează drepturile aparţinând producătorilor de videograme, fiind avizată să funcţioneze prin Decizia ORDA nr. 280/09.11.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/06.01.2012.
• Decizia ORDA nr. 3/2012, pentru modificarea Deciziei directorului general al ORDA nr. 280/2011 privind avizarea constituirii și funcționării organismului de gestiune colectiva UCAPM, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 31 ianuarie 2012.

• ARDAA: Asociația Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual are ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor de autor de opere audiovizuale, fiind avizată să funcționeze prin Decizia ORDA nr. 13/13.02.2012.

• UNART Uniunea Naţională a Artiştilor din România – Prin Decizia ORDA nr. 41/28.03.2012 a fost avizata constituirea si funcționarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Națională a Artiștilor din România – UNART, având ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor conexe aparținând artiștilor interpreți sau executanți.

 • Text Hover
2013
OGA UNART inițiază o propunere de lege privind Statutul Artistului Interpret.
 • Text Hover
2014
AOTO: Asociația Opera Teologică Ortodoxă – prin Decizia ORDA 92/10.09.2014 a fost avizată constituirea şi funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor ale autorilor de opere scrise din domeniul teologic, ştiinţific şi info-educaţional
 • Text Hover
2015

 

SOPFIA: Societatea Producătorilor de Film și Audiovizual are ca principal obiect de activitate gestiunea colectiva a drepturilor de autor și conexe ale producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, fiind avizată să funcționeze prin Decizia ORDA nr. 94/29.09.2015
 • Text Hover
2016
Ministerul Culturii, condus de Vlad Alexandrescu, propune organizarea unei Platforme de Dialog cu Societatea Civilă, sub numele de Platforma „Cultura Vie ”. La discuții participă mai multe ONG-uri cu activități legate de domeniul cultural. De asemenea, a fost lansat un memorandum având drept scop găsirea unui consens pentru adoptarea Statutului Artistului
 • Text Hover
2017 – 2019
Asociația Culturală Flower Power (ACFP) derulează proiectul „Cultura Alternativă” în cadrul căruia pregătește o propunere de politică publică privind Statutul Artistului în România.
%d blogeri au apreciat: