Your address will show here +12 34 56 78
Vizualizare 1 articol (din 1 în total)
 • Autor
  Mesaje
 • #7618

  Acesta reprezintă un subiect de dezbatere privind propunerea de politică publică referitoare la “Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România”.

  Întreaga documentație și studiile la care face referire Varianta de Soluționare propusă pot fi accesate în secțiunea Utile: https://statutulartistului.ro/utile 

  Așteptăm cu interes feedback-ul dvs. pe formatul următor:

  Modificare propusă:………………

  Justificare: ……………………

  Secțiune dezbatere: Soluție propusă

  V1 (recomandată): Consolidarea unui statut al artistului printr-o clarificare prin armonizare (corelare și modificare) legislativă a acestei condiții sociale și profesionale

  Astfel, această variantă este recomandată pentru că propune consolidarea unui statut al artistului printr-o clarificare prin armonizare (corelare și modificare) legislativă a acestei condiții sociale și profesionale, oferind soluții la nivel de sistem și nu remedieri punctuale sau dezechilibre sociale sau legislative. Astfel, se au în vedere pentru prezenta PPP o definiție umbrelă, incluzivă, și o poziționare societală a artistului, creatorului, autorului. Obligațiile ce revin organizațiilor și indivizilor beneficiari de drepturi și facilități și modalitatea de monitorizare și raportare trebuie reglementate ca proceduri transparente, obiective și predictibile și care să nu împiedice dreptul la liberă exprimare și la liberă asociere (cf Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

  Se urmărește asigurarea unui cadru legislativ incluziv pentru o recunoaștere socio-profesională a artistului, creatorului, autorului, prin drepturi și facilități ale acestuia conferite, garantate și intermediate de către organizațiile de creatori și a organismele de gestionare colectivă – conform dreptului de egalitate de șanse (drept fundamental în Constituția României și în Uniunea Europeană) și conform dreptului de liberă asociere (idem) – și o potențare a domeniului cultural extins prin direcții prioritare de acțiune pentru informare, consultanță și formare.

  Axele transversale de acțiune în implementarea Variantei de soluționare recomandate trebuie să urmărească:

  ● armonizarea legislativă, eliminarea contradicțiilor și confuziilor generate de multitudinea de legi:

  ● informări constante pentru artiști și lucrători culturali prin întâlniri organizate în țară privind drepturile și obligațiile domeniului cultural extins și conex, cu invitați de la Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ANAF, ORDA etc

  ● colaborarea cu experți cu o vastă experiență atât în sectorul creativ pentru consultanță specializată în probleme specifice domeniului (profesionalizare, contracte, reglementări drepturi autor etc.) (Centrul Artistului)

  Prezenta propunere de politică publică privind statutul societal al artistului, creatorului, autorului propune a) normări metodologice de aplicare și completări aduse legislației care reglementează funcționarea domeniului cultural extins:

  ● Introducerea de definiții ale artistului, creatorului, autorului: modificare DECRET-LEGE nr. 27 din 14 ianuarie 1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi de teatru sau/și Legea dreptului de autor sau/și o lege nouă. Sunt propuse modificări legislative care să definească artistul, creatorul, autorul, cu referiri la legislația deja existentă (Clasificatorul Ocupațiilor din România, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, legile speciale precum Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia și Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic). Pe lângă definiție ar trebui menționate statutele sale fiscale și profesionale.

  Din analiza sondajului de percepție din 2018 (300 de respondenți), nivelul de afiliere la diverse organisme din domeniu este foarte scăzut. Pe de o parte, așa cum arată datele, un motiv îl reprezintă lipsa motivării (nu obțin niciun beneficiu), iar pe de altă parte respondenții susțin că este nevoie de asociații profesionale eficiente, ca atare un alt motiv al neafilierii îl reprezintă și percepția de ineficiență a organismelor existente în prezent. Astfel, doar 45% dintre artiștii care au răspuns la sondaj sunt membri ai unei asociații de creație, iar circa 2 din 10 dintre aceștia au declarat că nu au niciun beneficiu în urma afilierii.

  Componenta legislativă a statutului artistului trebuie conturată ca politică publică alternativă, în prealabil considerând ca trebuie definit „Artistul”: un artist calificat sau un artist prin vocație, un artist angajat sau un artist liber de contract, un artist care dorește și acceptă să adere la structuri organizatorice profesionale sau un artist independent – raportat la cele anterior enunțate ar urma a fi stabilite rolul și locul artistului în societate, drepturile conferite și obligațiile pe care și le asumă, corelative drepturilor de care beneficiază.

  ● reglementări juridice legate de particularităţile fondării şi activităţii uniunilor de creaţie – ca organizații de creatori, ca asociații profesionale, ca organizații reprezentative și de utilitate publică, prin:

  – introducerea definiției pentru uniunii de creație / uniunii de creatori / organizații de creatori, ca asociație profesională în domeniul culturii, și stabilirea criteriilor de reprezentativitate care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii in cadrul dialogului social instituționalizat (cf altor entități menționate în Legii dialogului social) în: DECRET-LEGE nr. 27 din 14 ianuarie 1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi de teatru, Legea nr. 62/2011, actualizată 2018, Legea dialogului social și în Ordonanța nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005 – în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de creatori deja existente. În momentul de față în legislație apar concomitent denumiri de uniune de creație, uniuni de creatori și organizații de creatori.

  – reglementarea statutului de utilitate publică pentru organizațiile de creatori prin clarificare drepturi și obligații plus menționarea unei reacreditări la un interval finit de timp – în Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005 – în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului

  – modificarea prin eliminarea restricției de apartenență la Alianța Națională a Uniunilor de Creatori – în Legea nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, acordată distinct pentru revistele uniunilor de creatori din România si in Ordinul nr. 2664/2003 pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Cultelor și în Legea nr. 118/2002 privind indemnizația de merit – în colaborare cu reprezentanții Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților

  – modificarea prin eliminare a Anexelor 1-8 (listele de organizații de creatori care au acces la timbru), cu menționarea ca destinatari a „organizațiilor de creatori” – în Norma metodologică privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora din 14.10.2003 – în colaborare cu reprezentanții Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților și Ministerului de Finanțe

  Tot în direcția unui statut al unui artist, creator, autor implicat și informat, prezenta PPP urmărește b) activități de informare, consiliere și formare profesională specifice la nivel național privind drepturile și obligațiile artistului și ecosistemului său prin:

  ● sesiuni de consiliere juridică și profesională specializate pe domeniul cultural extins, prin intermediului unui organism numit Casa Artistului, aparținând de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

  ● sesiuni de informare online dar și offline, la nivel național privind drepturile, facilitățile și obligațiile artiștilor, creatorilor și autorilor, cu invitați din organizații de creatori, organisme de gestiune colectivă, instituții finanțatoare de cultură, instituții artistic-vocaționale, Casa de Pensii, ANAF etc.

  ● sesiuni de formare profesională în domeniului advocacy cultural, în direcția creșterii sustenaiblității domeniului prin inserția de specialiști (per sector, per breaslă etc.) capabili să centralizeze problematici, să formuleze și să propună schimbări legislative, să monitorizeze, să evalueze și să continue pe termen lung dezvoltarea legislativă armonioasă a domeniului.

Vizualizare 1 articol (din 1 în total)
 • Trebuie să fii autentificat pentru a răspunde la acest subiect.